همه ی ما گردهم آمدن آغاز مسیر است، با هم ماندن پیشرفت است، و با هم کار کردن، موفقیت» آدمها می آیند. گاهی در زندگیت می مانند و گاهی در خاطره ات. آنها که در زندگیت می مانند همسفر می شوند ، آنها که در خاطرت می مانند کوله پشتی تمام تجربیاتت برای سفر. گاهی تلخ ، گاهی شیرین، گاهی با یادشان لبخند میزنی . گاهی یادشان لبخند از صورتت برمیدارد. اما تو لبخند بزن به تلخ ترین خاطره هایت . هرچه بود، هرچه گذشت . آدمها می آیند و این آمدنها باید رخ دهد، تا تو بدانی آمدن را همه بلدند این ماندن است که هنر می خواهد. http://hameyemaaa.mihanblog.com 2020-06-05T14:36:56+01:00 text/html 2019-07-28T12:43:04+01:00 hameyemaaa.mihanblog.com یکی از همه ی ما عکسای برنامه صعود قله خرسنگ جنوبی http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/337 <b><font size="2"> تاریخ برنامه : سوم مرداد ماه 1398&nbsp;</font></b><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>فشم، روستای آبنیک، دشت جانستون، قله خرسنگ&nbsp;<br></b></font><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">ارتفاع قله: 3940 متر</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">مدت زمان صعود:&nbsp; پنج ساعت و نیم</font></b></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/d7jh_img-20190726-wa0057.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000">قله خرسنگ جنوبی</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>بقیه عکسا در ادامه مطلب&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><br></div> </div> text/html 2019-07-17T06:09:05+01:00 hameyemaaa.mihanblog.com یکی از همه ی ما عکسای مسیر تنگه لاسک و دریاچه سیاهرود http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/335 <b> تاریخ برنامه: 20 تیر 1398</b><div><b><br></b></div><div><b><font color="#ff0000">فاصله تهران تا روستای لزور: 165 کیلومتر</font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font color="#6633ff">نشانی: کیلومتر 110 جاده فیروز کوه ، دور برگردان تابلوی ارجمند، آخرین روستای بخش ارجمند، روستای لزور</font></b></div><div><b><br></b></div><div><b>مدت زمان طی مسیر از روستا تا دریاچه: 4 ساعت</b></div><div><b><br></b></div><div><div style="text-align: right;"><b><font color="#3333ff">تلفن راننده نیسان، آقای اسفندیاری&nbsp;&nbsp;</font></b><b><font color="#ff0000">09125173945&nbsp; ( جهت هماهنگی رفت و برگشت تا دریاچه)&nbsp;</font></b></div></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/uuez_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B4%DB%B5%DB%B5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6600cc">دریاچه سیاهرود در ارتفاع 3000 متری</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#cc0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#cc0000">بقیه عکسا در ادامه مطلب&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-07-02T10:07:43+01:00 hameyemaaa.mihanblog.com یکی از همه ی ما گزارش برنامه صعود قله پیرزن کلون و مهر چال http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/333 <b>تاریخ برنامه: پنجشنبه 6 تیرماه 1398&nbsp;</b><div><b><br></b></div><div><b>مسیر صعود: <font color="#ff0000">روستای امامه، دشت مهرچال ، یال جنوبی قله&nbsp;</font><br></b><div><b><br></b></div><div><b><font color="#3333ff">تعداد نفرات: 13</font></b></div><div><b><br></b></div><div><b>مدت زمان صعود قله پیرزن کلون:<font color="#ff0000"> 7 ساعت و بیست و پنج دقیقه با احتساب استراحت و گام آهسته</font></b></div></div><div><b><br></b></div><div><b><font color="#cc33cc">مدت زمان صعود قله مهر چال از قله پیرزن کلون: </font><font color="#6633ff">نیم ساعت</font></b></div><div><b><br></b></div><div><b>مدت زمان کل برنامه: 14 ساعت</b></div><div><b><br></b></div><div><b><font color="#ff0000">کل مسافت رفت و برگشت: 22 کلیومتر</font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><font color="#ff0000"><br></font></b></div><div><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/l421_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B7_%DB%B1%DB%B5%DB%B3%DB%B6%DB%B0%DB%B1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">نمای قله پیرزن کلون از قله مهرچال&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000">بقیه عکسا در ادامه مطلب&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-06-19T04:35:13+01:00 hameyemaaa.mihanblog.com یکی از همه ی ما عکسای برنامه صعود قله توچال از ایگل http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/331 <b><font size="2" color="#ff0000"> تاریخ برنامه: 23 خرداد&nbsp;</font></b><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/b9ly_img-20190613-wa0041.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000">همه ی ما در قله توچال&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#6633ff">بقیه عکسا در ادامه مطلب&nbsp;</font></b></div> text/html 2019-05-26T11:05:07+01:00 hameyemaaa.mihanblog.com یکی از همه ی ما عکسای قله توچال http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/329 <b><font color="#ff0000">تاریخ صعود: 2 خرداد 1398&nbsp;</font></b><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hzp1_۲۰۱۹۰۵۲۳_۰۵۴۸۳۰.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000">منطقه دربند میدان مجسمه&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>بقیه عکسا در ادامه مطلب&nbsp;&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-05-13T13:04:46+01:00 hameyemaaa.mihanblog.com یکی از همه ی ما عکسای صعود قله شاه نشین http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/327 <b> تاریخ برنامه: پنج شنبه 19 اردیبهشت</b><div><b><br></b></div><div><b>مسیر صعود: امامزاده داوود</b></div><div><b>&nbsp;فرود: با تله کابین ایستگاه هفت توچال</b></div><div><b><br></b></div><div><b>مدت زمان صعود : شش ساعت با برف کوبی فراوان</b></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/125_۲۰۱۹۰۵۰۹_۰۷۴۰۱۸.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>شروع برنامه&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000">بقیه عکسا در ادامه مطلب&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-04-30T11:21:05+01:00 hameyemaaa.mihanblog.com یکی از همه ی ما عکسای برنامه قله کلکچال http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/325 <div style="text-align: right;"><b><font size="2" color="#ff0000">تاریخ اجرای برنامه : 5 اردیبهشت 98&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2" color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rhqu_۲۰۱۸۱۱۲۲_۱۳۱۶۴۳.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000">بقیه عکسا در ادامه مطلب&nbsp;</font></b></div> text/html 2019-04-14T08:29:34+01:00 hameyemaaa.mihanblog.com یکی از همه ی ما عکسای برنامه دربند، هتل اسون ، ایستگاه پنج http://hameyemaaa.mihanblog.com/post/322 <b><font color="#ff0000"> تاریخ برنامه: 22 فروردین ماه 98</font></b><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pdg6_img-20190411-wa0044.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000">بقیه عکسا در ادامه مطلب&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div>